terça-feira, 7 de março de 2017

Norsk -- Matthew Ward 6. mars, 2017


Matthew Ward 6. mars, 2017
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew.  Alt som skjer i deres verden innvarsler «et vaktskifte», for å si det slik. Åpent eller i hemmelighet foregår det aksjoner på mange fronter som gjør stadige fremskritt, for å befri Jorden fra de elementene som har holdt hennes sivilisasjon i en slavetilværelse i årtusener. Og, etter hvert som vibrasjonene stiger vil polariseringen av filosofier og ideologier tine, akkurat som isen i polare regioner gjør, og med tiden vil en enhetlig ånd råde i verden. Jord-menneskenes skjebne er å leve frie, i fredfull sameksistens, i velstand, fremgang og glede i harmoni med Naturen, og vi ærer alle sjeler som har reist fra sine hjemsteder for å hjelpe samfunnet å skape Jordens Gyldne Tidsalder i lineær tid, den vidunderlig strålende verden som allerede blomstrer i kontinuumet. 
I løpet av de siste månedene har vi kommet i møte deres interesse for globale hendelser, og det har vi gjort med glede, men det har ført til at vi i noen grad har neglisjert disse budskapenes primære hensikt, å tilby opplysning og veiledning som er relevant for deres evolusjonsmessige reise. Mange eposter som er sendt til min mor, inkluderer spørsmål og kommentarer som indikerer misoppfatninger om oppstigningen, et tema som er forvirrende for sjeler som akkurat har begynt å våkne opp, og kanskje også for sjeler som er godt kjent med åndelig informasjon. Det er nødvendig at oppstigning blir korrekt forstått og som svar til alle som har skrevet inn, begynner vi med en epost som nylig kom inn: «En bekjent av meg fortalte meg at hun leste kanaliserte budskaper som slo fast at Oppstignings-begivenheten ville komme til å skje snart. Hvorfor forteller ikke Matthew oss om dette og hvordan vi skal forberede oss?»
Vi kjenner ikke til hvilken begivenhet andre kilder refererer til, så vi vil begynne med å fortelle dere om oppstigning sett fra vårt perspektiv. La oss først slå fast at det er to typer: planetens oppstigning og personlig oppstigning, og vi begynner med den første. For omkring 80 år siden, da Gaia, den sjelen som inkarnerte som den planeten som i nå kalles Jorden, ropte om hjelp, så mottok hun en flom av lys fra mektige sivilisasjoner som stabiliserte den alvorlig svekkete planeten og forhindret at hun fløy ut av sin bane mot total ødeleggelse. Denne infusjonen av lys gjorde også at hun greide å vriste seg løs fra dyp tredje densitet og begynne å løfte seg litt etter litt. Dette var begynnelsen på planetens oppstigning lokasjonsmessig sett.¹
La oss flytte fokus for et øyeblikk og nevne noe som kan være et punkt det er forvirring omkring. Siden både dimensjon og densitet er benyttet i sammenheng med oppstigning, kunne det oppfattes som om de er ulike faser eller aspekter av denne prosessen i stedet for begreper som har vært anvendt vekselvis, men i samme betydning. Vi må tilføye at densitet er et mer vitenskapelig korrekt begrep fordi oppstigning handler om energi, som ikke kan måles på samme måte som når vi angir dimensjonene på en ting, for eksempel en kartong eller et jordstykke.    
Nåvel, Jorden krysset terskelen til fjerde densitet i desember 2012 og vil fortsette sin oppstigning til hun er vel inni øvre femte densitet, hvor hun opprinnelig kom fra. Gjennom alle de årtusenene som planeten gikk i en nedadgående spiral ned i den dypeste tredje densitet og ble sittende fast der, ble imidlertid Gaia værende i femte densitet i sin sjelelige utviklingsstatus.   
Dette bringer oss til personlig oppstigning – en sjels vekst åndelig og bevissthetsmessig, eller det vi kaller evolusjon: dette også er en prosess, ikke en begivenhet som ville påvirke alle mennesker på lik måte og på samme tid. Det er slik at de oppsvingene i energi Jorden opplever, også er fordelaktige hendelser som hennes menneskehet også ville kunne dra fordel av. Men disse mektige energibølgene intensiverer alle karakteristika og atferder, og mens hvert enkelt menneske reagerer i samsvar med sine positive eller negative inklinasjoner, så fortsetter planeten sin stødige oppstigning inn i høyere astrale plan.
Med hensyn til når personlig oppstigning startet, så påvirket den massive lysinfusjonen, som reddet Jordens liv for om lag åtte tiår siden, også alle hennes beboere, så man kan si at den begynte på den tiden, i denne omgang, for mennesker som var mottakelige for lys. Vi sier «i denne omgang» fordi oppstigning, videre evolusjonsmessig utvikling, er målet for hver eneste sjel i hvert eneste liv.
Hver eneste sjel har en unik frekvens, eller personlige energisfære, som blir styrt av hva slags vibrasjoner som er knyttet til den - personens tanker, følelser og handlinger av fri vilje – inn i de mange ulike vekststadiene innen hver densitet.  La meg forandre «mange» stadier til «ubegrensete» - sjeler kan regredere² i løpet av et stort antall av sine liv i tredje densitet, og selv om de alle har alle muligheter de trenger for å komme tilbake på sporet igjen – så kan det synes som om andre sjeler nærmest flyr fra tredje densitet til fjerde.
Det er mulig at hovedårsaken til forvirringen om oppstigning er tallangivelsene. Dette universet har ikke nummererte densiteter og det har heller ikke sjeler.  Vi benytter nummere utelukkende for å indikere Jordens posisjon eller fremskritt lokasjonsmessig og for å vise den evolusjonsmessige status for menneskeheten hennes eller «hvor høyt de er kommet på skalaen». Numrene på det siste kan variere ganske mye, men Jordens lokasjon forblir den samme.  
Realiteten er at dette universet er ren energi som strømmer kontinuerlig uten noen som helst markering mellom en lavere densitets «siste» energistrømninger og de «første» i den neste, høyere densiteten, men det er vel heller slik at det skjer en blanding av energistrømmene fordi vibrasjonsratene deres er så like hverandre. Dette er årsaken til at dere ikke så noen dramatiske forandringer i desember 2012 eller i dagene eller månedene som fulgte, selv om Jorden løftet seg inn i en bane i det laveste plan av fjerde densitet. Uansett hvor planeten befinner seg, kan personlig oppstigning skje. Til og med i de lange tidsaldere da Jorden satt dønn fast i dypeste tredje densitet, var det noen sjeler – Guds spesielle budbringere, andre emissærer og visjonære – som steg opp i løpet av sine lys-fylte liv.    
Så hvordan forbereder dere dere da til oppstigning? Det er så enkelt som å leve på et fromt vis, eller som Gud sa: «Vær vennlig.»
«Hvor mange år vil det ta Jorden å nå sin destinasjon?» Hvis det finnes noe definitivt svar på dette, så vet ikke vi det. Dere vil sanse at tiden går raskere og raskere etter hvert som planeten beveger seg inn i lettere, og deretter enda lettere energiplan, og på et eller annet punkt vil dere innse at dere er i kontinuumet der tid og avstand ikke eksisterer. Men for øyeblikket, kjære brødre og søstre, vil det å prøve å forestille seg livet hvor alt befinner seg i universell eksistens i en serie av simultane hendelser, bare være å invitere frustrasjon. På sjelsnivå kjenner dere dette livet, og når dere er «ute av tiden» lineært sett, vil dere fryde dere over igjen å være fullt bevisste vesener som lever i kontinuumet.    
«Hvor lang tid vil det ta oss og Gaia å passere gjennom fjerde dimensjon før vi får oppleve femte dimensjon? Jeg fant en bok som drøftet dette og anga 2032 som datoen vi ville begynne å bevege oss inn i femte dimensjon.» Sjelen Gaia forlot aldri femte. Kun hennes planetariske kropp gjorde det, og vi kan ikke si hvor lenge Jorden vil være på vei gjennom fjerde, fordi å beregne, i lineær tid, det som i kontinuumet er NÅ, kan ikke gjøres med nøyaktighet, og dertil kommer jo den betydelige forskjellen mellom planetarisk og personlig oppstigning. 
De fleste lysarbeidere, enten de betrakter seg selv som sådanne eller ikke, befinner seg midt på eller i den øvre fjerde dimensjon bevissthetsmessig og åndelig, i noen tilfeller høyere, og dette er sjeler som kom fra de høyest utviklete verdener for å assistere med oppvåkningen av Jordens folk. Dette gir imidlertid ikke noen av dere frivillige immunitet mot det fulle spektrum av menneskelige følelser, men episoder av sorg, skuffelse, fortvilelse eller andre stressende følelser setter ikke deres sjelelige status i fare. Personer som til tider greier å heve seg over sine egne utfordringer og verdens uro og tumulter, opplever i kort øyeblikk femte densitets intense lykke og en slik følelse av letthet at det ikke føles som de befinner seg i en «tung» kropp.
Når det gjelder 2032, så vil vi ikke gi oss inn på å spesifisere et kalenderår i forbindelse med noe som helst stadium av Jordens oppstigningsreise – eller deres for den saks skyld – på grunn av de tidligere nevnte vanskeligheter med å putte varierende energiplan inn i en lineær tidsramme.
«Hvordan kan jeg greie å overbevise de religiøse fanatikerne i familien om at Armageddon/Apokalypse IKKE er hva som ligger foran oss? Jeg har ikke lyst til at de skal gå glipp av Oppstigningen når den kommer!» Vi har snakket om oppstignings-prosessen, så det er ingen grunn til ta opp den igjen, men det vi vil foreslå gjelder for alle som har folk de er glade i som har et lukket sinn for alt som ikke passer inn i deres oppfatning av religion eller hvilket som helst annet trossystem. Del gjerne tankene deres med personer som er interessert, men vær så snill å ikke prøve å overbevise noen som ikke er mottakelige for det dere selv tror på. Hver eneste sjel har sin fulle rett til å bevege seg i komfortabelt tempo mot stadig større opplysning, og dersom det ikke oppnås i dette livet, så vil det bli oppnådd i et annet – ingen sjel blir noensinne «gitt opp og etterlatt» - og at man har forskjellige overbevisninger er ingen trussel mot de kjærlighetsbånd som gjenforener sjeler.  
Mor, jeg ser at resten av spørsmålene på din lange liste dreier seg om personlig oppstigning og mange av dem er ganske like. Vi vil svare på dem alle uten at du behøver å skrive dem med tastaturet og vi vil begynne med hvor langt Jordens sivilisasjon er kommet i sin evolusjon. De som befinner seg i den lave enden av spektrumet er fortsatt i dyp tredje densitet, de som er i den høye enden nærmer seg de første energistrimlene av femte. Status for den store majoriteten er midt- til høy tredje densitet eller lav fjerde og er mye, mye lengre kommet enn de til sammenlikning få som sitter fast i dyp tredje densitet, men etter hvert som vibrasjonene fortsetter å stige, vil den evolusjonære prosessen bli stadig raskere og mere tydelig i befolkningen.
Oppstigningen har ingen ting å gjøre med ens fysiske livslengde; den har alt å gjøre med hvor nær en persons valg og gjerninger i løpet av livet er i samsvar med livskontrakten.   
Nei, oppstigning krever ikke at en person er oppmerksom på den. Mange millioner mennesker utvikler seg uten at de vet om det. Om de ikke assosierer sin empati, intuitive utvikling, omtanke og vennlighet med oppstigning mens de befinner seg på Jorden, så vil de få full forståelse av dette når de er i Nirvana. 
Oppstigning skjer gjennom et fysisk liv og er ikke noe som kommer brått og mektig på slutten av livet. Det er det samme med regresjon – og selv om det ikke finnes noe slikt som «en samtale på dødsleiet som redder sjelen,» så er det slik at uansett hva en person gjør i løpet av sine siste dager vil personen få kreditt for det, i den forstand at man går inn i Nirvana på et nivå som tilsvarer den samlete energien til hele personens liv.
Det at man går over til ånderiket er ingen «automatisk oppstigning». Livet i Jordens ånderike er som et fysisk liv i det at fri vilje gjelder, og Nirvana har så mange interessante aktiviteter og fascinerende reiser å tilby at noen sjeler lar seg helt forføre av det og benytter seg derfor ikke av dette rikets vidunderlige læringsmuligheter. Men det er overhodet ingen som setter seg til doms for at en velger et slikt liv. Imidlertid er det slik at sjeler som legger minimal innsats i å forberede et senere liv, ikke har det samme fordelaktige utgangspunkt for oppstigning i det neste livet som de som har forberedt seg på klokt vis.
Oppstigning er ikke å fysisk forlate Jorden for å leve på en planet i høyere densitet. Det er å reise sammen med Jorden gjennom den livslengde som er valgt i livskontrakten. Det er en misoppfatning at det finnes to Jorder – den «nye» som folk stiger opp til og lever i kjærlighet og fred, mens folk som ikke «rekker oppstigningen» forblir i den «gamle» preget av vold, korrupsjon og grådighet.
Det finnes ingen «siste frist» for oppstigning i den sammenheng leserne spør om, men i en annen sammenheng er det det. Du er ikke en person som har en sjel. Du er en udødelig sjel som opplever og erfarer enda et liv i en fysisk kropp. Hver inkarnasjon, hver gang dere «tar» en ny kropp, - og det kan være mange tusen, sågar millioner, i en utrolig variasjon av former, sivilisasjoner og verdener så forskjellige fra det dere kjenner til at dere ikke kan forestille dere det – gir muligheter for åndelig og bevissthetsmessig vekst og økende erindring om det som er kjent på sjelsnivå. Dere er et energiaspekt av det Høyeste Vesen i dette universet og uløselig knyttet til alt annen i hele universet. Når dette blir husket til fulle, så vil dere forstå at dere alltid har vært, og for evig tid vil være, et aspekt av massebevisstheten som er det Høyeste Vesen. Men dette er ikke enden på reisen – den endelige destinasjon er deres kosmiske Begynnelse, den fullkomment rene kjærlighet-lys-energien til Skaperen, den allvitende, allmektige En-heten i Alt som Er.
Elskede familie, det kan kanskje synes som om det å gjenoppdage alt det dere vet på sjelsnivå og livet selv blir mer og mer komplekst og forvirrende etter hvert som dere utvikler dere videre. Det er tvert om! – alt blir enklere og klarere. Kompleksitetene og forvirringen finnes der dere er, de er skapt av deres egne tanker, følelser og avgjørelser. For øyeblikket, la kjærlighetens kraft, som det ikke finnes maken til, veilede dere i glede og tillit mens dere fortsetter å utstråle deres lys over hele Jorden.  
                                                _____________________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

[Bemerkning fra Suzy: Dette budskapet kommer på «vanlig tid» fordi turen min for å besøke familien har blitt utsatt til mai.]
¹ Lokasjonsmessig sett henspeiler her på hvor hun befinner seg energetisk sett. Man kan tenke seg en skala fra de laveste energier/vibrasjoner opp til de aller høyeste, som er Skaperens rene vibrasjon. Etter hvert som planetens vibrasjonsfrekvens øker, beveger hun seg oppover skalaen. Det vibrasjonsnivået hun har i nuet kan jamføres med «hvor høyt opp på skalaen» hun er kommet, m.a.o. på hvilken lokasjon/sted/punkt på skalaen hun befinner seg på.)

² regredere betyr her å bevege seg bakover i sin utvikling igjen, dvs falle ned på et lavere vibrasjonsnivå enn de var.
Translator: Leif

terça-feira, 7 de fevereiro de 2017

Norsk -- Matthew Ward 6.februar, 2017


Matthew Ward 6. februar, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Alle urolighetene og motstridende oppfatninger med hensyn til den nye amerikanske presidentens politiske utspill, viser en nasjon som er splittet på midten, med skarpe skillelinjer, og en verden som er på vakt. Og akkurat som verdensfred starter med én person som har fred i sinnet og hjertet, og så en til, og enda en til, så er det også slik med en felles ånd i et globalt samfunn. Men dette dreier seg aldri snakk om å være enige i ideologier eller å godta handlinger som bryter med deres prinsipper og verdier. Tvert om! Introspeksjon kaster lys over aspekter ved en selv som trenger å styrkes for bevissthetsmessig og åndelig vekst, og dette inkluderer å omfavne likheter som forener, i stedet for forskjeller som splitter. 

E-poster som er sendt til min mor siden valget gjenspeiler ulike bekymringer hos mange mennesker i USA og borgere andre steder med hensyn til hvordan den nye administrasjonens politikk vil innvirke på deres land. Selv om vi visste at den ekstraordinære «fastlåste situasjonen» mellom de høye og de lave vibrasjonene i denne situasjonen ikke kunne vare lenge, så fantes det ingen klarhet i energifeltet av potensial med hensyn til hvordan dette ville komme til å utspille seg for å tjene det høyeste beste for alle. Og så, tro det eller ei, så var det som om begge de to vibratoriske leirene sa «Skal vi danse?» 
Dagen etter innsettingsseremonien var Jorden «i full fyr» av strålende lys. I det som er kjent som Kvinnenes Marsj, kom menn, unge voksne og barn sammen med kvinnene i hundreder av amerikanske byer og en god del i mange andre land. Det var ikke bare det at det skjedde på så mange steder eller at de millioner marsjerende representerte et spektrum av samfunnsmessige ulikheter, som lyste opp planeten så aldeles fantastisk; det var det at de var forent i én felles sak. Massemediene omtalte begivenheten som «anti Trump protester», men vi betrakter dem ikke slik. De som marsjerte i fred og harmoni protesterte ikke mot noe de ikke ønsker! De gav sin energi til det de faktisk ØNSKER: fred, likhet, respekt, helsetjenester og juridiske rettigheter for hvert eneste menneske i deres verden og ren energi for å redde planeten. 

Et par dager etter utstedte presidenten en ny ordre som innførte et 90 dagers spesifikt innreiseforbud, og dette avfødte helt andre reaksjoner omkring i verden –sinne, frykt og forvirring. De lavere vibrasjonene utstrålt gjennom disse sterke følelsene blir likevel for ingen ting å regne i forhold til lyset i de protesterendes medfølelse for dem som ville bli rammet, så selv her tjente det en høyere sak. Innreiseforbudet virket som en stroboskoplys som rettet verdens oppmerksomhet mot det gale ved diskriminering og dette er et viktig steg i retning av å transmutere splittelsens energier til energi av felleskap og samhold. Dere er alle uløselig forbundet med hverandre på sjelsnivå, så det som er til skade for en, er til skade for alle; det som gavner én, gavner alle. 

Så det er ikke alltid ting er slik de ser ut. Dere har et ordspråk som sier at «Enhver sky har en lysende rand», hvilket antyder at noe positivt kan finnes selv i en situasjon som synes å være det helt motsatte. Så sant, så sant! 

Ofte har vi bedt dere inderlig, «Slipp ikke frykten inn» og til alle som har skrevet til min mor om sin frykt for sin familie og for verden, så sier vi igjen, vær så snill å ikke frykte noe som helst! Vær alltid våken for at energien fra denne mektige følelsen er et tveegget sverd: at den er drivstoffet som gir de mørke sjelene kraft og makt – og at den universelle loven om tiltrekning, som kontinuerlig er i virksomhet, gjelder både på det personlig plan og globalt. Energien av tanker og følelser fulle av frykt bringer tilbake til dere flere situasjoner som de dere frykter. Motsatt vil energien av tillit og optimisme bringe lysfylte opplevelser og forbedrete omstendigheter. 

Historisk sett har aldri positive forandringer startet på toppen å bredt seg nedover i rekkene. De har alltid startet med innsats på grasrotnivå og flommet oppover. Finn mot og styrke i det faktum at bevegelser for å rette opp det som er galt og løfte opp de svake og undertrykte stadig øker i antall og har stadig større suksess over hele verden. Enda en stund vil ting gå litt i rykk og napp, og veien videre vil ta enkelte omveier, men lommer av motstand mot forandringene vil bli færre ettersom de fremherskende vibrasjonene ikke kan støtte noe som er av mørke hensikter særlig lenge. Det vil ikke skje over natten, men til slutt vil bare mennesker som handler i harmoni med lyset og lys-baserte aktiviteter kunne vinne frem. 

Bernie Sanders og den filosofien han står for, ligger innenfor disse parameterne, så la oss ta et sideblikk og svare på lesernes spørsmål om ham. Han støttet Hillary Clinton fordi han følte at av de to kandidatene, var hun det et beste alternativet, men han talte til hennes fordel kun etter at det Demokratiske Partiets Valgkomité gikk med på å inkludere i partiprogrammet de sakene som var av stor viktighet for de velgerne som støttet ham. Ja, han oppdaget at stemmeopptellingen i mange av primærvalgstatene var «fikset på» og han er til tider plaget av anger over at han ikke varskudde og krevde saken etterforsket på vegne av majoriteten som hadde stemt på ham; han har likevel ingen anelse om at dersom valgfusket var blitt blottlagt, så ville vibrasjonene ha løftet ham frem som president med i det reneste valgskred. Han vet ikke om han vil stille til valg i 2020; men han akter å fortsette sitt arbeid i offentlighetens lys for å være en sterk forkjemper, og stemme i kongressen, for de reformene som gjorde at han fikk så mange tilhengere. 

La oss nå snakke litt om de som føler at de ikke er gode nok lysarbeidere fordi de ikke kan delta i demonstrasjonsmarsjer eller være aktive i progressive organisasjoner eller bidra med økonomisk støtte til saker de brenner for. Kjære dere, ved å sende lys til dem som kan involvere seg aktivt, forsterker dere deres effektivitet tifold ganger. Det lyset dere sendte til de marsjerende og de som protesterte mot innreiseforbudet, hadde denne effekten og det forsterket i tillegg deres besluttsomhet om å fortsette sin innsats for rettferdige og hederlige løsninger. Sant nok var det mange lysarbeidere i mengden i de dagene, men de fleste av deltakerne kjenner ikke en gang dette begrepet, men det er heller ikke påkrevet.  Lyset fra deres sanne engasjement for at verden skal bli et bedre sted for alle, hjelper nettopp en slik verden å blomstre og sette frukt.  Undervurder aldri kraften av det lyset dere sender ut i verden!     

Det følgende er et utdrag av en e-post skrevet av en leser i London: «Da jeg spurte (mediet) om den kaotiske politiske situasjonen i landet deres, sa han at høyt utviklete sjeler ikke fordyper seg i politiske saker. Dersom han har rett, vær snill å spørre Matthew hvorfor sjeler som befinner seg der hvor han er, gjør dette.» Det nevnte mediet har helt rett dersom han med «å fordype seg i» betyr å velge politisk side eller å prøve å påvirke noen om en sak. Aldri har dette vært i vår interesse, langt mindre vår hensikt – i flerfoldige budskap har vi sagt at vi er apolitiske og ikke-dømmende. Så hvorfor snakker vi da om politiske anliggender?  

Jordens folk har aldri forstått hvorfor det var evigvarende kriging som forårsaket så mye død og omfattende ødeleggelser, og etter hvert som krigsvåpnene ble modernisert helt til de hadde potensial til å legge kloden øde, fryktet de stadig mer hva fremtiden ville bringe. De visste ikke at frykten deres var næringen til de mørke sjelene og gav kraft til deres mål om å totalt verdensherredømme og fortsette å redusere befolkningen; de var ikke klar over at frykten deres fortalte universet at de ønsket flere situasjoner de kunne føle frykt for. Og således er det at om vår sivilisasjon noensinne skulle kunne leve i frihet og glede i en verden brakt tilbake til full helse og skjønnhet, slik Gaias ønske er, måtte noe gjøres for å stanse denne evige runddansen med frykten. Imidlertid er det slik at ifølge universets lover, kan ingen åndelig høyt utviklete sjeler påtvinge sin hjelp på noen som helst tredje dimensjons sivilisasjon; det må være disse folkene selv som avgjør hva slags verden de ønsker og arbeider for å gjøre den til virkelighet. 

Og slik hadde det seg at da universets høyeste råd la planene for Jordens Gyldne Tidsalder i samsvar med Gaias ønsker, at det var en del av planen at tallrike budbringere fra lyset og deres respektive mottakere skulle kaste lys over grunnen til at Jorden befinner seg i den tilstanden den gjør og hvordan Jordens folk kan forandre dette. Deres nedtegnete historie forteller ingenting om at opp gjennom tidene har kriger og all undertrykkelse vært skapt av politiske ledere som var mørkets fanger, og at de fortsatte å utvide sine imperier inntil de hadde kontrollen over alle institusjoner som har innflytelse på livet på Jorden.  

Vårt oppdrag er å forklare for dere hva denne usynlige regjeringen og dens globale nettverk har gjort, men også opplyse dere om hvem dere egentlig er - unike, ukrenkelige, evige sjeler som er uløselig forbundet med det Høyeste Vesen i dette universet og alle andre sjeler. Deres oppgave er å dele denne kunnskapen med alle som er mottakelige og være levende eksempler på at kjærlighet og En-het er veien til en verden som oppfyller jord-sivilisasjonens høyeste drømmer.  

Årtusenene under de mørkes herredømme er i ferd med å ende fordi det stadig intensiverende lyset gir løftekraft til folkets inderlige ønske og vilje til å leve i en fredelig verden hvor ledere er hederlige, lovene er rettferdige, forskjellighet og mangfold blir respektert og alle deler av overfloden. Med unntak av de få som forsøker å sende opp raketter med atomstridshoder, går Skaperens gave, deres frie vilje, foran alt annet. Det er den kollektive frie viljen til alle Jordens folk som i lineær tid skaper full manifestasjon av den Nye Tidsalderen, som allerede blomstrer for fullt i kontinuumet, og dere, kjære brødre og søstre, er der for å danne fortroppene i denne evolusjonære reisen som Jordens folk har påtatt seg.   

Gjennom de mange årene vi har kommet med budskap, er det mange lesere som har bedt oss å komme oftere med nye budskap og vi siterer en forespørsel som nylig kom: «Dette er en forvirrende, kaotisk tid. Vær så snill å sende budskapene deres ukentlig slik at vi kan vite hva som skjer og hva som er “fake news”.» 
Dere blir oversvømt med informasjon og ja, det er nødvendig at dere vet hva som er basert på sanne fakta og hva som ikke er det. “Den frie pressen” rapporterer fortsatt det Illuminati vil at dere skal tro og omgår alt de ikke vil at dere skal vite, og det er ikke alt på Internett som er pålitelig heller - mye av det er basert på uvitenhet om fakta, bevisste forvrengninger av sannheten, inkludert kanaliserte budskap som utgir seg for å komme fra høyt utviklete vesener; artikler med manipulerte data som oppfattes som presise; eller personlige meninger som presenteres som fakta. Så det er lett å forstå at folk leter etter informasjonskilder de føler de kan stole på.  
  
Men å bli avhengig av budskapene ødelegger deres hensikt om å tilby opp-lys-ning, veiledning og oppmuntring til at dere skal lære dere å stole på deres intuitive viten og så dere ikke lenger vil ha behov for oss eller andre budbringere fra lyset. En integrert del av selv-oppdagelse – sjelelig utvikling – er å stole på deres egen intuisjon, budskap fra sjelsnivå til bevisstheten, og dette er årsaken til at vi ofte har oppfordret dere til å gå inn i dere selv for å finne svar. Sjelen deres –deres egentlige selv! – er del av en masse-bevissthet hvori alt er kjent. Dette kosmiske lageret av kunnskap, av intuitiv viten, venter bare på å bli avdekket når dere er rede til det. Dersom dere føler at dere finner informasjon som er “over eller langt utenfor deres vante tankerammer”, for å si det slik, så vær våken – sjelen deres er i ferd med å fortelle dere det dere trenger å vite i akkurat dette øyeblikket.    

Noen av dere har spurt om hvordan dere kan vite om dere tolker intuisjonen deres riktig. Intuisjonen krever ingen tolkning eller analyse – den er deres første naturlige reaksjon på informasjon. Hvis den flyter lett gjennom hjertets sfære, er den etter all sannsynlighet sann; hvis dere kjenner motstand på noe vis, så er den mest sannsynlig ikke det. Å lære å ha tillit til deres iboende indre viten kan utvikle seg raskt, men som regel kreves det øvelse, og tålmodighet er deres beste allierte. Vær oppmerksom på at et sinn som er lukket for å ta i betraktning ting som ikke er i overensstemmelse med religiøse eller ideologiske læresetninger, utgjør en barriere for at viten på sjelsnivå kan nå frem til bevisstheten.  
Elskede familie, vi kan ikke få sagt ofte nok at KJÆRLIGHET er nøkkelen til det livet dere ønsker dere, til den verden dere er her for å hjelpe til å skape. Dersom dere ikke er kjent med de myriader av måter dere kan uttrykke kjærlighet på, eller kanskje ikke husker det, så vil det gjør hjertet deres lettere hvis dere leser budskapet vårt som forteller om dette. [9. desember, 2016]*

Lysvesener fra alle deler av dette universet heier dere frem og støtter dere med kraften av uforbeholden kjærlighet som ingen ting kan måle seg med. 
                _______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com 

[Beskjed fra Suzy: Jeg kommer til å besøke min familie i Latin-Amerika i mars, så det neste budskapet vil komme på slutten av den måneden eller i begynnelsen av april.]

Oversetter: Leif

*den finner du på norsk på følgende nettadresse http://www.matthewbooks.com/december-9-2016/

segunda-feira, 9 de janeiro de 2017

Matthew Ward, 8. januar, 2017https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif Matthew Ward, 8. januar, 2017
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Kalenderåret 2017 gir løfte om å bli et særdeles spennende og frydefullt år ettersom planeten rir på mektige energibølger på sin vei mot oppstigningen. Disse bølgene er energifelter av lys, og ettersom lys og kjærlighet er samme energi, så kan dere betrakte som om hvert eneste menneske i deres verden flyter i et uendelig hav av kjærlighet. Vi tilbyr dere en meditasjon som vil gjøre at dere kan føle dere ett med denne energien: Se for deg et panorama av overdådig skjønnhet, se deg selv mykt svevende over denne idylliske scenen og føl nå at du smelter sammen med den og nyter til fulle den følelsen av ytterste lykke som oppstår ved at Alle Er Ett.

Og nå, kjære familie, vil vi svare på spørsmål. Vi begynner med det oftest stilte spørsmålet, kort sagt, hva med presidentskiftet i USA? Jordens energifelt av potensial befinner seg i en tilstand som vi aldri har sett maken til, når det gjelder denne saken.  Vibrasjonene omkring den innkommende president Trump er enda lavere enn tidligere, vibrasjonene omkring de fleste av hans valg for topp-posisjoner er lave, og vibrasjonene har kontinuerlig vært høye omkring senator Bernie Sanders.  Dersom vi visste hvordan dette vil spille seg ut, ville vi gladelig fortalt dere det, men denne unike situasjonen med høye og lave vibrasjoner i vill bevegelse, men likevel samtidig nærmest i baklås, gir ingen som helst indikasjoner om det endelige utfallet. Det vi kan fortelle dere er dette: med stadig høyere vibrasjoner på Jorden, så vil den endelige løsningen, uansett hva den måtte bli, være til det beste for alle.
   
Vi ber dere legge vekk all frykt for at Russland eller Kina vil starte en væpnet konflikt med de Forente Stater, som raskt kunne utvikle seg til en atomkrig. Til tross for eplekjekk retorikk, som enkelte analytikere ser på som bekymringsfull, så er det ingen av disse landenes ledere som ønsker å bli virvlet inn i en krig som kunne sette hele verden i fare. Og dersom et land eller en lovløs gruppe skulle komme til å sende opp et missil med atomstridshode, så ville de evig årvåkne mannskapene på romskip som omgir Jorden, forhindre at den kunne detonere. Og her kan det være passende å svare på et annet spørsmål: Nei, det foregår ingen hemmelig utvikling av atomvåpen i Iran.
    
Vi betrakter avstemningen i FNs sikkerhetsråd, som fordømmer Israels boligbygging på Vestbredden, et regelrett brudd på internasjonal lov, som et realt nederlag for Illuminatiene. Målet til statsminister Benjamin Netanyahu, som er en av topplederne i dette hemmelige samfunnet, har aldri vært å arbeide til beste for sitt folk eller å oppnå fred med Palestina. I tillegg til å sørge for destabilisering av regionen, slik at pengene fosser inn til de israelske forsvarsstyrkene, så ønsker han å etablere en Illuminati maktbase i Jerusalem, hvorfra de kan spre sin makt over hele Midtøsten. Dette kommer ikke til å skje.     

Stormer og rekordtemperaturer skyldes til dels værkontroll-teknologi; chemtrails og spredning av andre giftstoffer i atmosfæren har også en rolle i dette.  Så det er riktig når dere tenker at det er Illuminati, ikke Moder Jord, som skaper disse helt unormale værforholdene, ettersom de er ansvarlige for alle de bidragende faktorene, faktorer som forsinker planetens tilbakevenden til moderat klima globalt.  De mange geofysiske hendelser i denne perioden har sitt opphav i to kilder: Gruvedrift, oljeboring og fracking for å hente ut fossilt brennstoff er det ene; det andre er Moder Jords egen forløsning og eliminasjon av negative energier som til dels er skapt av disse miljøødeleggende operasjonene.

Vi har blitt spurt om kilden til vår informasjon om at Russlands president Vladimir Putin har rett når han benekter at hans land har vært involvert i hackingen av det Demokratiske Partiets Valgkomités e-poster, samt de fra en personlig datamaskin, hvilket er helt motsatt av etterretningsorganisasjonene i USA som konkluderer med at Russland er den skyldige.  En del representanter for vår universelle familie, som lever blant dere, arbeider i de store etterretningsorganisasjonene rundt om på kloden – det var dem fra de amerikanske organisasjonene som fortalte oss at de hacket og frislapp disse e-postene – og andre, medlemmer har ekspertise i å følge hackernes «fotspor».

Våre kilder er vel kjent med at disse ulike etterretningsorganisasjonene rapporterer usann informasjon for å gi næring til konflikt. Rapportene som ble avgitt til USA’ president Barack Obama, la skylden på Russland, hvilket førte til ytterligere sanksjoner mot dette landet - dette var helt i tråd med Illuminatis tendens til å ta hevn når de ikke får det som de vil – de ledet Obama på ville veier og skapte enda flere økonomiske problemer for Putin fordi begge lederne nektet å slå seg sammen med dem. FBI direktør James Comey vet hvem hackerne er, hvorfor de frislapp e-postene og er fullt klar over bevisene på kriminell virksomhet de inneholder. Han unnlot å avsløre denne informasjonen på grunn av press og trusler fra Illuminati-fraksjonen bak Hillary Clinton.  

Så Illuminatis nærvær har fortsatt innflytelse på hva som skjer i deres verden. Imidlertid har deres globale nettverk blitt rykket opp med roten, deres innflytelse blir stadig mindre og deres diabolske aktiviteter har kommet frem i lyset, selv om de kaller dem «fake news» (bare noe konspirasjonsteoretikere har drømt frem). Individer i topp posisjoner i mange land blir arrestert for tiden, de taper politiske valg eller trekker seg; flere vil følge og mange i de lavere rekkene forlater det synkende skipet. Illuminatis kontroll over Wall Street og europeiske og asiatiske aksjemarkeder er i ferd med å rakne og det er likeledes deres bankimperium. De vil ikke kunne få beholde sine enorme formuer, som de har ervervet på umoralsk eller kriminelt vi, stort lenger - det godes krefter vil overta disse og bruke pengene til å få slutt på all fattigdom.

Fremveksten av nye teknologier basert på fornybar energi, vil fase ut industriene deres knyttet til fossilt brennstoff, og fri energi innretninger, som Illuminati har holdt skjult for dere, vil komme frem og tas i bruk og til slutt vil hensynet til naturmiljøet gjøre endelig slutt på disse hensynsløse og umoralske ødeleggelsene. De urettferdige lov- og rettssystemene deres vil bli reformert, fengselsdrift for profitt vil opphøre og deres kontroll over massemediene i nasjoner med «fri presse» vil også møte sitt endelikt.

Helsesektoren – en labyrint av global medvirkning i løgn, svik og svindel for profitt, som involverer farmasøytiske selskaper og forsikring, produsenter av vaksiner og medisinsk utstyr og Verdens Helseorganisasjon (WHO), så vel som FDA, CDC, NIH, AMA, AHA¹ og beslektete «alafabetsuppe»-grupper i USA - vil vriste seg fri fra disse Illuminati-eide eller Illuminati-infiltrerte organisasjonene. Toksiske terapier vil bli erstattet av trygge, naturlige remedier og helbredelsesmetoder som har vært undertrykt i lange tider og et ordentlig helsetilbud vil bli tilgjengelig for alle.
  
Enda så signifikant Illuminatis maktgrep på disse kritiske områdene har påvirket livet på Jorden på ødeleggende vis, så er det mest effektive middelet de har benyttet til å undertrykke generasjon etter generasjon etter generasjon vært ved å utnytte alle slags ulikheter mellom folk til å skape fiendtligheter, splittelse og starte krig.  Folk over alt i verden hungrer etter fred. Energien som oppstår av deres kollektive, inderlige ønsker har bygget opp et ustoppelig momentum og har overtaket over beseiringsenergien, så krigshandlinger vil gradvis avta og forsvinne. Industriene som i dag produserer krigsmateriell, vil gå over til å produsere det en samarbeidende, progressiv sivilisasjon trenger. Bygningskompanier med en hederlig ledelse, vil bygge opp igjen ødelagte byer.  Penger som tidligere ble brukt på krigføring vil i stedet investeres i prosjekter og programmer som oppløfter og styrker alt liv.

En del av disse aktivitetene er allerede underveis, mens andre er i ferd med å begynne. Atter andre er på planleggingsstadiet og de økende vibrasjonene vil bygge oppunder alle slik forehavender. Dere vil snart begynne å se beviser for dette, men vi ber dere å ikke forvente at den fortsatte utfoldelsen av verdensforvandlingen vil være helt uten motstand på enkelte felter. Dere er vel forberedt til å takle disse etter hvert som de dukker opp og hjelpe andre å gjøre det samme – kjære brødre og søstre, dere har gjort dere vel fortjent til bestått hovedfagseksamen i genialitet, utholdenhet og overvinnelse av alle utfordringer! 

Mange av dem som skriver inn til min mor nevner at de er i 60, 70 og 80-årene. Dersom du tilhører en av disse aldersgruppene, tenk over hvilke enorme forandringer du har vært vitne til etter hvert som teknologien har eksplodert i produksjon, kommunikasjon, energi, transport, datamaskiner, fjernsyn, helsefag, utforskning av rommet, underholdning, sosiale medier – og ja, innen våpenteknologi også. Det er likevel ikke nødvendig å ha levd gjennom disse tiårene med innovasjon og modernisering for å innse at teknologiens rolle i dagens samfunn nesten kan få det til å gå trill rundt i hodet på en.   

La dette være en slags innledning, for å si det slik, til vårt svar på følgende spørsmål: «Når vibrasjonene på planeten er så høye og stadig økende, hvorfor er det da så mye vold, fastlåste holdninger og grådighet i verden?» Dette er fordi teknologien har kommet mye lenger enn samfunnets utvikling med hensyn til bevissthetsnivå og åndelig oppvåkning. Dette er på ingen måte noen kritikk – mange sjeler har gjort enorme fremskritt og det er grunner til at mange andre ikke har det.     

Det er med sterk medfølelse og kjærlighet vi tenker på vår familie på Jorden som lever i områder med uopphørlige krigshandlinger eller i overfylte flyktningeleirer og sørger over tapet av mange av sine kjære; vi tenker på alle dem som lever i konstant frykt under tyranni eller sulter eller er hjemløse i land som har mer enn nok til alle – ikke alle disse sjelene valgte å gjennomgå en slik grad av smerte eller prøvelser. Det er med dyp sorg vi tenker på vår familie som forårsaker denne lidelsen - nemlig de som styrer med jernhånd eller føler seg langt overlegne dem som er «annerledes», eller føler at de har rett til å drepe «fienden», samt dem som sitter dønn fast i grådighet uten å ofre en tanke på de mange, mange millioner som knapt har det de trenger for å overleve.

De lave vibrasjonene som utstråles fra disse sjelenes talløse tanker, følelser og handlinger, er også en del av det kollektive bevissthetsfeltet; og fordi det er den kollektive bevisstheten som manifesterer alt som eksisterer på Jorden, så har denne overfloden av lave vibrasjoner redusert hastigheten på samfunnet utvikling bevissthetsmessig og åndelig. Dette er i ferd med å forandre seg – bølgene av lys som feier over Jorden åpner flere og flere sinn og hjerter, og alt som er av lavere vibrasjon vil tilslutt høre historien til. 

«Du sa at andre sivilisasjoner hjelper oss. Jeg forstår ikke hvordan. De har ikke kvittet seg med den mektige farmasøytiske industrien, den mektige oljeindustrien, den mektige bankindustrien, Big Brother (overvåkningen) og resten av de Store Onder.» Andre sivilisasjoner hjelper dere på alle de måter som Universets Lover tillater. De kan sørge for at atomstridshoder ikke fungerer fordi Skaperen gav dekret om at det aldri mer skulle forekomme kjerneeksplosjoner i rommet. De tok på fullt alvor Gaias fri-vilje-valg om at hennes planetkropp og hennes befolkning skulle være beskyttet, de bygget et tett nettverk av lys rundt Jorden for å forhindre at lavere vesener fra andre verdener skulle kunne komme til planeten og de styrer astrale legemer og andre himmellegemer unna for å hindre at de kolliderer med planeten. I tillegg til å stråle inn massive mengder av lys til Jorden, balanserer de geofysiske hendelser uten å redusere mengden negativ energi som blir transmutert, de reduserer den toksiske effekten av forurensende stoffer i atmosfæren deres, i vannet og på landjorden, samtidig som de nøytraliserer toksiner i vaksiner som er designet til å skape pandemier.

Selv om deres familie fra «verdensrommet» har tillatelse til å hjelpe dere på områder dere ikke kunne klare å løse selv, så kan de ikke interferere med de frie valg sjeler på Jorden gjør, med dette ene unntaket – dersom et eller annet menneske skulle velge å skyte opp raketter med atomstridshoder, så vil de ikke lykkes med det. Ei heller kan medlemmer av vår familie fra universet pådytte dere sine idéer, selv om det kunne vært til stor fordel for dere; i samsvar med Universets Lover bestemmer hver sivilisasjon hva slags verden de ønsker og må gjøre det som kreves for å gjøre den til virkelighet. 

Imidlertid er det slik, i denne tiden som aldri har sett sitt sidestykke, at sjeler har anledning til å fullføre alle tredje dimensjons karmiske leksjoner i løpet av ett liv, slik at de kan komme videre i sin utvikling, og andre sivilisasjoner har tillatelse til å dele deres tunge karmiske byrder. Mange ekstraterrestrielle ønsket å delta i dette «eventyret» og de som ble utvalgt av det høyeste planleggingsnivå for Jordens Gyldne Tidsalder, hjelper personer på Jorden på denne måten og ved å opp-lyse folks vei fremover mot den fredelige verden de ønsker seg.

Kjære dere, dere er blant dem som reiste til Jorden for å vise verdens folk veien til fred, til glede, til velstand og fremgang, gjensidig respekt og til å leve i harmoni med Naturen. Ved å leve fryktløst og tillitsfullt, utstråler dere kjærlighet til alle omkring dere, men det stopper ikke der. Kjærlighetens energi er så mektig at den flommer ut over hele verden, ut i universet og videre ut i kosmos. I Altets Enhet, påvirker alt alt annet over alt, og det kjærlighetslys dere sender ut kommer tilbake til dere i uendelig monn – dette er kjærlighetens uendelige kraft, som ikke har sin like.

Dere er hedret, elsket og ledsaget i ånden av alle lysvesener i dette universet.  
                        ____________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Oversetter: Leif

¹ FDA, CDC, NIH, AMA, AHA: FDA er Federal Drug Administration som tilsvarer Norsk Medisialråd og Mattilsynet, CDC er Center for Disease Control som har til oppgave å være klare til å overvåke, kartlegge og møte sykdomstrusler tilsvarer noe liknende Norsk Folkehelseinstitutt, NIH er National Health Institute som skal være den helsefaglige øverste rådgiver med hensyn til helse, AMA er American Medical Association som vel kan sammenliknes med Helserådet/Legeforeningen og AHA er American Heart Assosiciation som er faglig ledende (eller misledende) på hjertesykdom. 

segunda-feira, 12 de dezembro de 2016

Norsk -- Matthew Ward 9. desember, 2016Matthew Ward 9. desember, 2016 
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Det er alltid slik at emosjoner intensiveres mot årets slutt når folk over hele verden feirer med tradisjonelle religiøse seremonier, musikk som rører hjertet og festiviteter med venner og familie. Det er i denne høytiden at de som lever fullt ut tilfredsstillende liv føler mer takknemlighet enn vanlig og de som lever under triste og vanskelige forhold føler fortvilelse sterkere enn ellers. I år er planetenes vibrasjoner høyere enn noensinne tidligere i historien, så følelser av takknemlighet og ønske om å hjelpe andre er også tilsvarende høyere. Vi skulle ønske at dere kunne se den vidunderlige stråleglansen av denne takknemligheten, sjenerøsiteten og gleden ved å dele – det er virkelig et uendelig vakkert syn.   
Vibrasjonene har også spilt en stor rolle i det nylige presidentvalget i USA, så la oss først snakke litt om de negative reaksjonene på valgresultatet.  Vi kan føle de sterke følelsene til folket i dette landet: sinne over et system som slett ikke behandler folkets stemmer på hederlig vis, nervøsitet over det som har skjedd siden valget, frykt i mange familier trygghet for at de skal få rykket opp sine liv med roten og bekymring for hva fremtiden har i vente for landet. Og fordi den amerikanske regjeringens handlinger ofte har konsekvenser for hele verden, så er også mange andre lands ledere på tå hev. 
Vi forstår disse følelsene og mange av dere har gitt uttrykk for dem i e-poster til min mor. Kjære dere, dere kan ha fred i sjelen dersom dere tenker på det dere vet, som de fleste mennesker ikke vet.
Valgresultatet knuste Illuminatis plan om å installere en av sine egne i det Hvite Hus etter åtte år hvor de har måttet kjempe mot en president som kjempet tilbake så mye han bare kunne.     
Planetens vibrasjoner vil styrke og gi fremdrift utelukkende til planer og forehavender som best tjener Moder Jord og alle hennes livsformer; enhver plan i motsatt retning vil kan ikke vare lenge.
Rettigheter som folket har kjempet hardt for og økt sosial rettferdighet kan ikke rives ned igjen. Det er ikke skjebnen til Jordens folk å gå bakover igjen, men derimot å gå stødig fremover mot fred, gjensidig respekt og et liv i harmoni med Naturen.   
Den verden som er akkurat slik og en planet som er brakt tilbake til sin fullkomne, jomfruelige skjønnhet – den verden dere har hjulpet til å skape i lineær tid – eksisterer allerede lys levende i kontinuumet.
Så selv om det kan virke som om den nye president-administrasjonen og den retning de går i, er hugget i sten for de fire neste årene, så er dette slett ikke tilfellet.
En rekke lesere har spurt om NESARA [National Economic Security and Reformation Act] er løsningen på det som mange oppfatter som en helt avgjørende tid her på Jorden – den er det, og den ville bli ønsket velkommen med rungende jubel over hele jorden hvis alle visste hva den innebærer.   
Men tilbake til NESARA.  Energien omkring det amerikanske lovverket plasserer den umiddelbart i mulighetenes rike, men det er i trolig at den vil bære frukt med det aller første. Det er ikke bare det at loven er ukjent for mange, men noen som har hørt om den, tror ikke på at den er valid. Andre som tror at den er valid, har en del misoppfatninger om den og andre igjen, inkludert en del regjeringsmedlemmer, tror på desinformasjonen som er lagt ut på regjeringens NESARA nettsted. [For lesere som ikke er kjent med NESARA, så vil dere ved å skrive NESARA i søkefeltet på www.matthewbooks.com få listet opp datoene for en rekke av våre budskap som har omtalt NESARA] ¹  
I hele 16 år har iverksettingen av denne loven blitt forhindret med det ene hårreisende virkemiddel etter det andre - det mest hensynsløse av alle gjennom ledernes forræderi mot sitt folk 11.september 2001 -på grunn av denne lovens bestemmelser om at nasjonen skal tilbakeføres til sin status etter den opprinnelige grunnloven, som uavhengig republikk og dermed opphever den eksisterende korporasjonen omgående, som bak folkets rygg, ble etablert av britiske kongelige Illuminati, og derved avsetter alle dagens embedsmenn. Av den grunn alene, ble den nye administrasjonen underlagt total taushetsplikt, pålagt av tidligere president Bill Clinton, som under loven forbyr enhver som kjenner NESARA å noensinne snakke offentlig om den. Og Illuminatiene i og utenfor Kongressen vil fortsette å gjøre alt som står i deres makt for å fortsette å holde NESARA under lokk og slå på grunn av at dens bestemmelser var utformet spesifikt for å få en slutt på deres makt og kontroll over USA og til slutt i resten av verden.
Når det er sagt, så er energistrømningene i Jordens energifelt av potensial fortsatt turbulent når det gjelder valget og hva som vil skje videre, så det er mulig at informasjon om NESARA vil spre seg blant folk og at da kanskje, på bakgrunn av folkekrav fra et velinformert folk, at en ny regjering må dannes. Hvis så skjer, vil dette være måten på hvilken landet får et lederskap som vil sette kursen i lysets retning. Og, siden denne delen av Jordens energifelt fortsatt er helt uavklart, så kan det oppstå andre scenarier som vil føre Bernie Sanders til det Ovale Kontoret. 
Dette er ikke en spådom – det er helt i samsvar med hvordan energiene strømmer for øyeblikket. Vi kan se det Store Bildet når det gjelder Jorden, fordi det i kontinuumet allerede er fait accompli, men vi kan ikke si noe om hva som vil skje på kort sikt. Alt avhenger av vibrasjonene. En plutselig energibølge fra kollektive tanker, følelser og handlinger fra alt levende på Jorden, kan løfte situasjonen fra sannsynlighet til visshet like fort som den kan reversere den til kun en mulighet.
Så la oss da snakke om hvordan energistrømmene har påvirket den politiske virkeligheten så langt og hvordan det har betydning for hva som vil skje fremover. Dette har ingen ting å gjøre med politikk i seg selv, men det har alt å gjøre med vibrasjoner omkring politiske saker og hvordan disse vil spille seg ut i overensstemmelse med Universets lover. 
På tross av lojale supportere gjennom månedene med valgkamp, så tildro både Donald Trump og Hillary Clinton seg overveiende negative energivirvler som avgir lave vibrasjoner. Ingen av dem hadde helhjertet støtte fra sine respektive partier, men de ble likevel de nominerte presidentkandidatene. Fru Clinton kom i denne posisjonen fordi Demokratenes Valg-Komité i de kritiske primærvalgene gav henne stemmer som egentlig Bernie Sanders hadde vunnet – og Mr. Trump vant presidentvalget fordi Illuminatis manipulasjon av valgresultatene til fordel for Fru Clinton, gikk helt annerledes enn de hadde tenkt. Av den grunn er vibrasjonene omkring begge personene og korrupsjonen i valgprosessen konsekvent på lavt nivå, og disse har falt ytterligere gjennom ukene siden valget på grunn av omfattende protester og folks sterke uro med hensyn til den nyvalgte presidentens valg av personer i nøkkelroller.          
Da Mr. Sanders gikk inn i valgkampen hadde energiene som samlet seg rundt ham høye vibrasjoner i samklang med hans personlighet og velgernes begeistring for hans reform-filosofi. Etter hvert som dagene gikk, økte hans støtte i befolkningen og vibrasjonsnivået fortsatte å stige, og gjør det fortsatt, fordi han fortsatt promotere forandringer som han og hans supportere føler er best for landet. Det det hele koker ned til er at vibrasjonene omkring Mr. Sanders er i overensstemmelse med de planetariske vibrasjonene som manifesterer lys-fylte forhold til beste for planeten og dens folk. I ukene og månedene som ligger foran oss, vil Jordens bane gå gjennom stadige høyere vibrasjonsplan hvor sivilisasjonen omsider kan bli fri fra undertrykkelsen av kropp, tanke og ånd.
Og så; for en tid siden fortalte vi dere at 2017 betyr slutten på et tiårs forsinkelser i samfunnets bevissthetsmessige og åndelige nivåoppnåelse, som planleggerne av Jordens Gyldne Tidsalder hadde forventet ville bli nådd 2007.  Neste år åpner et storslagent nytt kapittel i deres verdens historie fordi mektige energier underbygger og forsterker områder av høye vibrasjoner og begynner å manifestere signifikante forandringer på deres nære horisont. 
Men vi ber dere ikke forvente at utfoldelsen av dem vil være godværsseilas hele veien.  Det vil gå litt hit og dit på grunn av prøving og feiling underveis, sjeler som ennå ikke har våknet opp vil virke som en gå-langsomt-aksjon og Illuminati har fortsatt noe makt igjen.   De vil gjøre motstand ved å skape uroligheter overalt hvor de kan bruke skremselstaktikker – et antall skremmende spekulasjoner, som for eksempel en invasjon fra rommet, svirrer allerede blant folk. Sjeler fra avanserte sivilisasjoner som bor blant dere eller befinner seg på himmelen over dere, vil fortsette å forhindre ting som kunne sette dere i fare, og om ikke lenge vil Illuminati måtte akseptere sannheten: deres lange herskertid på Jorden er over.
Lysarbeidere, dere er fortoppene til det stadig økende antall mennesker som beveger seg mot en verden der kjærligheten vinner frem over alt. I en rekke budskaper har vi fortalt dere at kjærlighet og lys er en og den samme energien, den mektigste energien i kosmos, selve nøkkelen til Jordens forvandling, og at kjærlighet er det sjelen er laget av og det bånd som gjenforener mennesker og dyr som er glad i hverandre. Kan hende har vi likevel ikke fortalt dere ofte nok at bevissthetsmessig og åndelig vekst inkluderer å elske seg selv. Man kunne si at sjelelig utvikling begynner med å lære å elske seg selv – det er helt nødvendig at dere vet hvordan kjærlighet føles før dere kan føle kjærlighet for andre og være åpne for å ta imot kjærlighet.  Kjære brødre og søstre, selv-kjærlighet er IKKE selvopptatthet, egoisme, forfengelighet, oppblåst stolthet over seg selv eller noen annen egenskap som er typisk 3D – men å elske seg selv er å ta på fullt alvor deres egen guddommelighet som en del av Gud. 
Det er nødvendig at oppvåknende sjeler forstår hva kjærlighet er og mange av våre lesere gjennom lang tid vil kanskje sette pris på å bli minnet om hva jeg fortalte min mor da hun spurte meg om kjærlighet og hvordan den henger sammen med «det daglige liv».  
«I sin enkleste form er kjærlighet Guds deling av Seg Selv med hele sitt skaperverk. Kjærlighet er universets helbredende energi. Kjærligheten ligger i sjelen og trenger ikke annet enn at dere anerkjenner disse iboende følelsene av kjærlighet til andre og at dere tar imot deres kjærlighet for dere. Kjærligheten har ingen begrensninger, og ingen grenser for hva den kan gjøre.   
Kjærligheten kommer til uttrykk gjennom å behandle andre med vennlighet, gjennom rettferdighet, ærlighet, omtanke, hjelpsomhet, respekt og at man bryr seg om mennesker. Hvis kjærligheten kunne sies å ha «ingredienser», så er dette noen av ingrediensene av ekte kjærlighet i virksomhet.
Det i vite inni seg at Gud og alle andre i Guds skaperverk er Ett og uatskillelige, er kjærlighet. Det å vite at Jorden selv er et levende, følende, bevisst vesen og respektere alle hennes livsformer, er kjærlighet. Det å forstå at ingen kan kjenne en annen på sjelsnivå og at man derfor avholder seg fra å dømme dem, men heller ikke tolerere handlinger som er sårende, er kjærlighet. 
Å lytte til sitt eget gude-selv er kjærlighet. Å leve et liv som fremmer kjærligheten til en selv, er kjærlighet. Å selv føle glede når du ser andres glede, er kjærlighet. Å gjøre noe som gjør en annen glad, er kjærlighet. Å tilgi seg selv og tilgi andre, er kjærlighet. Å gjøre gode gjerninger uten å vente noe tilbake, er kjærlighet. Å føle fred i hjertet, er kjærlighet. Den stillferdige gleden over en vakker solnedgang eller av å høre fuglenes sang er kjærlighet, og et smil er en av de aller enkleste og mest strålende utrykk for kjærlighet. 
I alle disse tilfellene, og i mange andre opplever hvor dere instinktivt vet at det er kjærlighet i aksjon, manifesterer dere deres kjærlighet til og av Gud. Mor, jeg tror ikke noe av det jeg har fortalt er noen overraskelse for dere. Men kanskje det kan være godt å ha noen referanser som en rettesnor i disse tider hvor mørket synes å overskygge den aldeles vidunderlige overflod av kjærlighet i deres verden.»  
[Dette utdraget fra boken «Love in the Everyday Life» fra kapittelet om Opp-Lys-ninger for en Ny Æra, ble kanalisert kort etter at Matthew og jeg begynte å kommunisere telepatisk i januar 1994.]
Når dere nå feirer denne høytiden, ber vi dere å ha i tankene den mektige flodbølge av kjærlighetens godhet som dere og talløse andre utstråler.    
Vi ønsker dere en glad og frydefull høytid og et vidunderlig nytt år kjære familie! 
                            __________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif